شروع کنید

آموزش فیزیک

تعادل گرمایی

انرژی جنبشی فیزیک دهم فصل سوم

در این ویدیو به حل تعدادی سوال از فصل سوم فیزیک دهم و مبحث انرژی جنبشی میپردازیم. هر جسمی که سرعت داشته باشد انرژی جنبشی دارد. انرژی جنبشی را با…

تعادل گرمایی

تبدیل یکا فیزیک دهم فصل اول

به حل یک تست از مبحث تبدیل یکا فیزیک دهم میپردازیم که در آن میخواهیم عدد یک کمیت را که بر حسب واحدی داده شده ، در واحد دیگری بیان کنیم

تعادل گرمایی

کار نیروی وزن فیزیک دهم فصل سوم

از نظر فیزیک هرگاه نیرویی در جابجا شدن یک جسم موثر باشد ، روی آن کار انجام میدهد کار را بصورت کلی با نماد w نشان میدهیم. واحد اندازه گیری…

تعادل گرمایی

قضیه کار و انرژی فصل سوم فیزیک دهم

در این ویدیو به حل یک تست از قضیه کار و انرژي میپردازیم. هنگامی که یک نیرو ، در جابجایی یک جسم موثر باشد ، روی آن کار انجام داده…

تغییر حالت فیزیک دهم

آموزش فیزیک دهم چگالی فصل اول

چگالی یعنی نسبت جرم یک جسم به حجم آن. چگالی را با نماد (رو) نشان میدهیم و واحد آن در SI کیلوگرم بر متر مکعب است

تغییر حالت فیزیک دهم

تبدیل یکا فیزیک دهم فصل اول

مثلا برای کمیت طول ؛ واحد هایی مثل متر ، سانتی متر و اینچ وجود دارد که به کمک آنها عدد کمیت طول را بیان و مطرح میکنیم و نکته ی مهم تر آن است که باید بلد باشیم این واحد های مختلف مربوط به یک کمیت را ، به یکدیگر تبدیل کنیم

مدار الکتریکی

قانون کولن فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به یک تست از مقایسه نیروی الکتریکی در دو حالت مختلف که در آنها هر یک از بارها و فاصله میتواند تغییر کند میپردازیم