شروع کنید

آموزش فیزیک

آموزش میحثی پایه دهم

آموزش فیزیک دهم فصل اول مبحث تبدیل یکا

مثلا برای کمیت طول ؛ واحد هایی مثل متر ، سانتی متر و اینچ وجود دارد که به کمک آنها عدد کمیت طول را بیان و مطرح میکنیم و نکته ی مهم تر آن است که باید بلد باشیم این واحد های مختلف مربوط به یک کمیت را ، به یکدیگر تبدیل کنیم

آموزش مبحثی پایه یازدهم

فیزیک یازدهم فصل اول قانون کولن

در این ویدیو به یک تست از مقایسه نیروی الکتریکی در دو حالت مختلف که در آنها هر یک از بارها و فاصله میتواند تغییر کند میپردازیم

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل اول چگالی جسم حفره دار

حجم حفره برابر است با اختلاف حجم ظاهری و حجم واقعی . ظاهری آن است که از بیرون دیده میشود وحجم واقعی به کمک فرمول چگالی محاسبه میشود

آموزش مبحثی پایه یازدهم

فیزیک یازدهم فصل چهارم مبحث شار مغناطیسی

شار مغناطیسی از مهم ترین مباحث فیزیک یازدهم است که در فصل چهارم رشته ریاضی و فصل سوم رشته تجربی است
شار مغناطسیی به مفهوم میزان خطوط مغناطیسی گذرنده از یک مقطع است
عوامل موثر بر شار مغناطیسی عبارت اند از ؛
۱- میدان مغناطیسی
۲- مساحت پیچه گذرنده میدان
۳- زاویه بین خطوط میدان و خط عمود بر پیچه

القای الکترو مغناطیسی زمانی رخ میدهد که هر یک از این عوامل موثر بر شار تغییر کنند و منجر به تغییر شار مغناطیسی شوند

که در آن صورت نیروی محرکه القایی متوسط در پیچه برابر است با قرینه ی حاصلضرب تعداد دور های پیچه در آهنگ تغییرات شار مغناطیسی

این قرینه بودن باعث میشود که هرگاه تغییرات شار از نوع افزایش باشد ، علامت نیروی محرکه منفی شود و هرگاه تغییرات شار از نوع کاهش باشد علامت نیروی محرکه مثبت شود

در این ویدیو به حل یک تست از نمودار های شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی میپردازیم

آموزش مبحثی پایه یازدهم

فیزیک یازدهم فصل دوم مدار های الکتریکی

در این ویدیو به یکی از پرچالش ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم

حل مدار چند حلقه ؛
مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که نوع به هم بسته شدن مقاومت ها را تشخصی دهیم

سپس آنها را معادل بگیریم
در مرحله بعد به کمک مقاوت معادل و مدار تک حلقه ی ایجاد شده شدت جریان گذرنده از مدار و آن مقاومت معادل را محاسبه کنیم

سپس با استفاده از روابط محاسبه کنیم هر شاخه گذرنده چه شدت جریانی است

کلید : باز و بسته شدن کلید از نکات پرتکرار تست های کنکور سراسری است

کلید بسته : حالت عادی
کلید باز : حذف آن شاخه

لطفا با دقت ویدیو را ببینید

آموزش مبحثی پایه یازدهم

فیزیک یازدهم فصل اول مبحث میدان یکنواخت

در این ویدیو که مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی است به بیان یک نکته مهم و یک حل یک تست از سالهای اخیر کنکور در بخش میدان الکتریکی یکنواخت پرداخته ایم

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل چهارم مبحث تعادل گرمایی

در این ویدیو به آموزش و تست زنی یکی از مهم ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم
تعادل گرمایی
مبحث شاخص فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی و تجربی میحث تعادل گرمایی بین دو تا چند ماده است که در این ویدیو به سراغ آن رفته ایم

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل سوم مبحث پایستگی انرژی

فصل سوم فیزیک دهم با عنوان کار و انرژی و توان یکی از مهم ترین فصل های فیزیک مکانیک بوده و همواره مورد توجه طراحان کنکور و سوالات امتحانی است
مبحثی که برای این ویدیو انتخاب کردیم ، پایستگی انرژی است ، البته در حضور نیروهای اتلافی

همچنین وجود بخشی از اطلاعات سوال در شکل میتواند از جذابیت های این تست باشد که به حل و بررسی آن میپردازیم