شروع کنید

پایه دوازدهم

حل تست فیزیک دوازدهم فصل اول

حل نمونه تست های کنکور فصل اول فیزیک دوازدهم با عنوان حرکت شناسی. که در کنکور شامل ۳ الی ۴ تست مییاشد