شروع کنید

پایه دوازدهم

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه هجدهم

در این جلسه مبحث بازتاب موج که در فصل چهارم فیزیک دوازدهم ریاضی و فصل سوم رشته تجربی هست را تدریس کرده ام . همچنین در ادامه به حل چند…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه هفدهم

در این ویدیو فصل سوم کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی و مبحث صوت ، شدت صوت و تراز شدت صوت تدریس میشود ، و در ادامه تعدادی سوال از…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه شانزدهم

در این جلسه آموزش محاسبه تندی امواج مکانیکی را داریم و نکاتی درباره محسابه و تعیین تندی امواج الکترومغناطیسی را میخوانیم . همچنین عوامل موثر بر تندی موج مکانیکی گفته…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه پانزدهم

در این جلسه وارد بخش موج از فصل سوم فیزیک دوازدهم میشویم که در آن مفهوم موج ، انواع موج از نظر محیط انتشار و انواع موج از نظر راستای…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه چهاردهم

جلسه ۱۴ از جمع بندی فیزیک دوازدهم
مبحث انرژی نوسانگر
ویژه دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی.

در این ویدیو به بررسی انرژی مکانیکی و انرژی های جنبشی و پتانسیل نوسانگر میپردازیم

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه سیزدهم

فیزیک دوازدهم ، فصل سوم ؛ نوسانگر های خاص در جلسه ی سیزدهم جمع بندی فیزیک دوازدهم در فصل سوم به معرفی دو نوسانگر میپرذازیم که عبارت اند از سامانه…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه دوازدهم

در این جلسه به آموزش معادله ی مکان – زمان نوسانگر میرسیم و همچنین نحوه رسم و تشخیص کمیت ها در نمودار مکان – زمان . در انتها نیز تعدادی…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه یازدهم

وارد فصل سوم و مبحث حرکت نوسانی میشویم    مفهوم حرکت نوسانی و حرکت هماهنگ ساده و معرفی کمیت های نوسان شامل دوره حرکت (T) ، دامنه حرکت ( A…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه دهم

آخرین بخش از فصل دوم کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی مبحث نیروی گرانشی است که در آن محاسبه ی نیروی گرانشی و سپس محاسبه و مقایسه شتاب گرانشی در…