شروع کنید

پایه یازدهم

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

مدار های الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

در این ویدیو به یکی از پرچالش ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم

حل مدار چند حلقه ؛
مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که نوع به هم بسته شدن مقاومت ها را تشخصی دهیم

سپس آنها را معادل بگیریم
در مرحله بعد به کمک مقاوت معادل و مدار تک حلقه ی ایجاد شده شدت جریان گذرنده از مدار و آن مقاومت معادل را محاسبه کنیم

سپس با استفاده از روابط محاسبه کنیم هر شاخه گذرنده چه شدت جریانی است

کلید : باز و بسته شدن کلید از نکات پرتکرار تست های کنکور سراسری است

کلید بسته : حالت عادی
کلید باز : حذف آن شاخه

لطفا با دقت ویدیو را ببینید

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

میدان الکتریکی یکنواخت فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو که مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی است به بیان یک نکته مهم و یک حل یک تست از سالهای اخیر کنکور در بخش میدان الکتریکی یکنواخت پرداخته ایم

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

نمونه سوال فیزیک یازدهم

در این ویدیو به حل یک نمونه سوال فیزیک یازدهم پرداخته ایم.   آزمونی که غالب سوالات آن مسئله های عددی هستند . توصیه میشود دانش آموزان ویدیو را بصورت تکه…

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

قاعده دست راست فیزیک یازدهم

در این جلسه به آموزش قاعده دست راست فیزیک یازدهم میپردازیم . در فصل سوم فیزیک یازدهم بعد از آشنایی با مفاهیم اولیه مغناطیس با میدان مغناطیسی آشنا میشویم که…

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

شار مغناطیسی فیزیک یازدهم

آموزش بخش اول فصل ۴ کتاب فیزیک یازدهم ریاضی که البته در فصل سوم کتاب رشته تجربی است . از مباحثی که درک مفهوم آن بسیار مهم و تعیین کننده است شار مغناطیسی میباشد که در این ویدیو به آن پرداخته ایم