شروع کنید

پایه یازدهم

برآیند میدان الکتریکی

فیزیک یازدهم قانون کولن فصل اول

یکی از مهم ترین مباحث فصل اول و کل کتاب در فیزیک یازدهم قانون کولن است. که در آن می آموزیم نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه ای ساکن (بر…

برآیند میدان الکتریکی

قانون کولن فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به یک تست از مقایسه نیروی الکتریکی در دو حالت مختلف که در آنها هر یک از بارها و فاصله میتواند تغییر کند میپردازیم

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

شار مغناطیسی فیزیک یازدهم فصل چهارم مبحث

شار مغناطیسی از مهم ترین مباحث فیزیک یازدهم است که در فصل چهارم رشته ریاضی و فصل سوم رشته تجربی است
شار مغناطسیی به مفهوم میزان خطوط مغناطیسی گذرنده از یک مقطع است
عوامل موثر بر شار مغناطیسی عبارت اند از ؛
۱- میدان مغناطیسی
۲- مساحت پیچه گذرنده میدان
۳- زاویه بین خطوط میدان و خط عمود بر پیچه

القای الکترو مغناطیسی زمانی رخ میدهد که هر یک از این عوامل موثر بر شار تغییر کنند و منجر به تغییر شار مغناطیسی شوند

که در آن صورت نیروی محرکه القایی متوسط در پیچه برابر است با قرینه ی حاصلضرب تعداد دور های پیچه در آهنگ تغییرات شار مغناطیسی

این قرینه بودن باعث میشود که هرگاه تغییرات شار از نوع افزایش باشد ، علامت نیروی محرکه منفی شود و هرگاه تغییرات شار از نوع کاهش باشد علامت نیروی محرکه مثبت شود

در این ویدیو به حل یک تست از نمودار های شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی میپردازیم

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

مدار های الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

در این ویدیو به یکی از پرچالش ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم

حل مدار چند حلقه ؛
مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که نوع به هم بسته شدن مقاومت ها را تشخصی دهیم

سپس آنها را معادل بگیریم
در مرحله بعد به کمک مقاوت معادل و مدار تک حلقه ی ایجاد شده شدت جریان گذرنده از مدار و آن مقاومت معادل را محاسبه کنیم

سپس با استفاده از روابط محاسبه کنیم هر شاخه گذرنده چه شدت جریانی است

کلید : باز و بسته شدن کلید از نکات پرتکرار تست های کنکور سراسری است

کلید بسته : حالت عادی
کلید باز : حذف آن شاخه

لطفا با دقت ویدیو را ببینید

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

میدان الکتریکی یکنواخت فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو که مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی است به بیان یک نکته مهم و یک حل یک تست از سالهای اخیر کنکور در بخش میدان الکتریکی یکنواخت پرداخته ایم

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

نمونه سوال فیزیک یازدهم

در این ویدیو به حل یک نمونه سوال فیزیک یازدهم پرداخته ایم.   آزمونی که غالب سوالات آن مسئله های عددی هستند . توصیه میشود دانش آموزان ویدیو را بصورت تکه…

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

قاعده دست راست فیزیک یازدهم

در این جلسه به آموزش قاعده دست راست فیزیک یازدهم میپردازیم . در فصل سوم فیزیک یازدهم بعد از آشنایی با مفاهیم اولیه مغناطیس با میدان مغناطیسی آشنا میشویم که…