شروع کنید

پایه یازدهم

برآیند میدان الکتریکی

برآیند میدان الکتریکی فیزیک یازدهم

در این ویدیو به حل یک تست از برآیند میدان الکتریکی حل میکنیم .  در فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی بعد از آشنایی با بار الکتریکی  سراغ محاسبه…

برآیند میدان الکتریکی

آموزش قانون کولن فیزیک یازدهم

در این ویدیو به آموزش قانون کولن از فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی می پردازیم . در فصل اول فیزیک یازدهم در ابتدا نکاتی از بارهای الکتریکی می…

برآیند میدان الکتریکی

خازن فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به حل تست از مبحث خازن فیزیک یازدهم فصل اول می پردازیم.  خازن وسیله ای است که می تواند بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره…

برآیند میدان الکتریکی

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

 مدار الکتریکی فیزیک یازدهم همه ساله از این مبحث در کنکور سوال مطرح میشود مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که در ابتدا نوع به هم بسته…

برآیند میدان الکتریکی

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

حل مدار الکتریکی فیزیک یازدهم همه ساله از این مبحث در کنکور سوال مطرح میشود مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که ابتدا نوع به هم بسته…

برآیند میدان الکتریکی

میدان الکتریکی فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به یک نکته مهم از میدان الکتریکی فیزیک یازدهم می پردازیم  در فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی ابتدا با مفهوم بار الکتریکی آشنا می شویم…

برآیند میدان الکتریکی

قانون کولن فیزیک یازدهم فصل اول

یکی از مهم ترین مباحث فصل اول و کل کتاب در فیزیک یازدهم قانون کولن است. که در آن می آموزیم نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه ای ساکن (بر…

برآیند میدان الکتریکی

فیزیک یازدهم قانون کولن فصل اول

یکی از مهم ترین مباحث فصل اول و کل کتاب در فیزیک یازدهم قانون کولن است. که در آن می آموزیم نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه ای ساکن (بر…

برآیند میدان الکتریکی

قانون کولن فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به یک تست از مقایسه نیروی الکتریکی در دو حالت مختلف که در آنها هر یک از بارها و فاصله میتواند تغییر کند میپردازیم

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

شار مغناطیسی فیزیک یازدهم فصل چهارم مبحث

شار مغناطیسی از مهم ترین مباحث فیزیک یازدهم است که در فصل چهارم رشته ریاضی و فصل سوم رشته تجربی است
شار مغناطسیی به مفهوم میزان خطوط مغناطیسی گذرنده از یک مقطع است
عوامل موثر بر شار مغناطیسی عبارت اند از ؛
۱- میدان مغناطیسی
۲- مساحت پیچه گذرنده میدان
۳- زاویه بین خطوط میدان و خط عمود بر پیچه

القای الکترو مغناطیسی زمانی رخ میدهد که هر یک از این عوامل موثر بر شار تغییر کنند و منجر به تغییر شار مغناطیسی شوند

که در آن صورت نیروی محرکه القایی متوسط در پیچه برابر است با قرینه ی حاصلضرب تعداد دور های پیچه در آهنگ تغییرات شار مغناطیسی

این قرینه بودن باعث میشود که هرگاه تغییرات شار از نوع افزایش باشد ، علامت نیروی محرکه منفی شود و هرگاه تغییرات شار از نوع کاهش باشد علامت نیروی محرکه مثبت شود

در این ویدیو به حل یک تست از نمودار های شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی میپردازیم