شروع کنید

پایه یازدهم

فصل سوم فیزیک یازدهم ( نیروی مغناطیسی )

در این ویدیو به آموزش محاسبه نیروی مغناطیسی وارد بر ذره متحرک باردار و همچنین تعیین جهت این نیرو به کمک قاعده ی دست راست میپردازیم و در ادامه به…

فصل سوم ( مفهوم شار مغناطیسی )

آموزش بخش اول فصل ۴ کتاب فیزیک یازدهم ریاضی که البته در فصل سوم کتاب رشته تجربی است . از مباحثی که درک مفهوم آن بسیار مهم و تعیین کننده است شار مغناطیسی میباشد که در این ویدیو به آن پرداخته ایم