شروع کنید

پایه دهم

تعادل گرمایی

کار نیروی وزن فیزیک دهم فصل سوم

از نظر فیزیک هرگاه نیرویی در جابجا شدن یک جسم موثر باشد ، روی آن کار انجام میدهد کار را بصورت کلی با نماد w نشان میدهیم. واحد اندازه گیری…

تعادل گرمایی

قضیه کار و انرژی فصل سوم فیزیک دهم

در این ویدیو به حل یک تست از قضیه کار و انرژي میپردازیم. هنگامی که یک نیرو ، در جابجایی یک جسم موثر باشد ، روی آن کار انجام داده…

تغییر حالت فیزیک دهم

آموزش فیزیک دهم چگالی فصل اول

چگالی یعنی نسبت جرم یک جسم به حجم آن. چگالی را با نماد (رو) نشان میدهیم و واحد آن در SI کیلوگرم بر متر مکعب است

تغییر حالت فیزیک دهم

تبدیل یکا فیزیک دهم فصل اول

مثلا برای کمیت طول ؛ واحد هایی مثل متر ، سانتی متر و اینچ وجود دارد که به کمک آنها عدد کمیت طول را بیان و مطرح میکنیم و نکته ی مهم تر آن است که باید بلد باشیم این واحد های مختلف مربوط به یک کمیت را ، به یکدیگر تبدیل کنیم

تغییر حالت فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول ( آلیاژ )

محاسبه چگالی مخلوط یا آلیاژ کافیست نسبت مجموع جرم ها رو به مجموع حجم ها محاسبه کنیم به کمک رابطه اصلی چگالی به رابطه ی مستقل از جرم برسیم .

تغییر حالت فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول جسم حفره دار

حجم حفره برابر است با اختلاف حجم ظاهری و حجم واقعی . ظاهری آن است که از بیرون دیده میشود وحجم واقعی به کمک فرمول چگالی محاسبه میشود

تغییر حالت فیزیک دهم

تعادل گرمایی فیزیک دهم فصل چهارم

در این ویدیو به آموزش و تست زنی یکی از مهم ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم
تعادل گرمایی
مبحث شاخص فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی و تجربی میحث تعادل گرمایی بین دو تا چند ماده است که در این ویدیو به سراغ آن رفته ایم

تغییر حالت فیزیک دهم

پایستگی انرژی مکانیکی فیزیک دهم فصل سوم

فصل سوم فیزیک دهم با عنوان کار و انرژی و توان یکی از مهم ترین فصل های فیزیک مکانیک بوده و همواره مورد توجه طراحان کنکور و سوالات امتحانی است
مبحثی که برای این ویدیو انتخاب کردیم ، پایستگی انرژی است ، البته در حضور نیروهای اتلافی

همچنین وجود بخشی از اطلاعات سوال در شکل میتواند از جذابیت های این تست باشد که به حل و بررسی آن میپردازیم

تغییر حالت فیزیک دهم

فشار مخزن فیزیک دهم فصل دوم

مهم ترین بخش از فصل دوم فیزیک دهم ، فشار شاره ها است و مسائل مربوط به لوله های آزمایشگاهی است
نکته و راه حل اصلی برای حل این سوالات ، نکته ی نقاط همتراز است ؛ هرگاه دو نقطه از یک شاره در یک ارتفاع باشند ، آن دو همتراز هستند و دارای فشار یکسانی میباشند

مسائل مربوط به بارومتر و مانومتر ها مهم ترین مسائل این فصل هستند که در این ویدیو علاوه بر مرور نکات این بخش به حل یک تست از آن پرداخته ایم ، با من همراه باشید