شروع کنید

پایه دهم

انبساط گرمایی فیزیک دهم

انبساط گرمایی فیزیک دهم

انبساط گرمایی فیزیک دهم موضوع این ویدیو است فصل چهارم فیزیک دهم با عنوان دما و گرما از مهم ترین مباحث پایه دهم است سهم این فصل در کنکور سراسری…

تعادل گرمایی فیزیک

تعادل گرمایی فیزیک دهم

تعادل گرمایی فیزیک دهم یکی از مهم ترین و شاید سخت ترین مباحث فیزیک کنکور است . در فصل چهارم فیزیک دهم بعد از یادگیری مفاهیم دما ، انبساط گرمایی…

لوله های U شکل

لوله های U شکل فیزیک دهم

لوله های U شکل یکی از تیپ های سوال معروف و پرتکراری است که از فصل دوم فیزیک دهم مطرح می شود موضوع اصلی ، مکانیک سیالات و فشار شاره…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

چگالی فیزیک دهم فصل اول

یکی از بخش های مهم در کنکور مبحث چگالی فیزیک دهم است  چگالی یعنی نسبت جرم یک جسم به حجم آن چگالی را با نماد (رو) نشان میدهیم و واحد…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

تبدیل واحد فیزیک دهم

در این جلسه به مبحث مهم تبدیل واحد فیزیک میپردازیم. تبدیل واحد بعد از درک مفهوم کمیت ها در فیزیک ، به مبحث یکا یا واحد میرسیم. مثلا برای کمیت…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی فصل پنجم

در این ویدیو یک تست از ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی میکنیم ترمودینامیک فصل پنجم کتاب فیزیک دهم و ویژه رشته ریاضی است . در این فصل به بررسی رفتار گازها…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

انبساط حجمی فیزیک دهم فصل چهارم

در این ویدیو به مبحث انبساط حجمی فیزیک دهم میپردازیم در فصل چهارم فیزیک دهم ، بعد از یادگیری مفهوم دما به مقیاس های اندازه گیری دما میپردازیم . سپس…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

فیزیک دهم تغییر حالت فصل چهارم

در فصل چهارم فیزیک دهم تغییر حالت را می آموزیم هنگامی که به جسمی گرما بدهیم و یا از آن گرما بگیریم ؛ دمای جسم تغییر میکند . اما تا…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

گرما فیزیک دهم فصل چهارم

در این جلسه به حل یک تست از مبحث گرما فیزیک دهم می پردازیم  از مباحث مهم فصل چهار فیزیک دهم ریاضی و تجربی مبحث تغییر حالت فیزیکی مواد است…

تعادل گرمایی

تعادل گرمایی فیزیک دهم فصل چهارم

تعادل گرمایی فیزیک دهم یکی از مهم ترین و شاید سخت ترین مباحث فیزیک کنکور است . در فصل چهارم فیزیک دهم بعد از یادگیری مفاهیم دما ، انبساط گرمایی…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

انبساط گرمایی فیزیک دهم

در این ویدیو به مبحث انبساط گرمایی از فصل چهارم فیزیک دهم میپردازیم در فصل چهارم فیزیک دهم ، بعد از یادگیری مفهوم دما به مقیاس های اندازه گیری دما…