شروع کنید

پایه دهم

فصل سوم فیزیک دهم مبحث انرژی جنبشی

در این ویدیو بخش اول فصل سوم کتاب فیزیک دهم را یاد میگیریم با عنوان انرژی جنبشی  انرژی ای که بدلیل حرکت کردن ( یا سرعت داشتن ) در یک…

حل نمونه سوال فصل اول

حل تعدادی سوال از فصل اول کتاب فیزیک پایه دهم تحت عنوان فیزیک و اندازه گیری