شروع کنید

جمع بندی فیزیک دوازدهم

آموزش فیزیک دوازدهم

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه شانزدهم

در جلسه شازدهم آموزش فیزیک دوازدهم به مبحث تندی موج میرسیم .  در جلسات قبلی با مفهوم موج آشنا شدیم .  هرگاه در یک محیط کشسان تغییر شکلی بوجود بیاوریم…

آموزش فیزیک دوازدهم

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه پانزدهم

در جلسه پانزدهم آموزش فیزیک دوازدهم به مفهوم موج میرسیم .  در بخش دوم فصل سوم فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی و بعد از یادگیری مفهوم حرکت نوسانی  اکنون نوبت…

فیزیک دوازدهم

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه هشتم ( مبحث تکانه )

در جلسه هشتم آموزش فیزیک دوازدهم به مبحث تکانه میرسیم. تکانه در فصل دوم فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی است .  در جلسات قبل با مفهوم نیرو ، قوانین نیوتون…

فیزیک دوازدهم

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه هفتم

در جلسه هفتم آموزش فیزیک دوازدهم به ادامه معرفی های خاص می پردازیم .  در جلسه گذشته ۳ نیرو معرفی کردیم که در ادامه توضیح مختصری از آن ها میدهیم…