شروع کنید

آموزش رایگان

فصل سوم فیزیک دهم مبحث انرژی جنبشی

در این ویدیو بخش اول فصل سوم کتاب فیزیک دهم را یاد میگیریم با عنوان انرژی جنبشی  انرژی ای که بدلیل حرکت کردن ( یا سرعت داشتن ) در یک…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه یازدهم

وارد فصل سوم و مبحث حرکت نوسانی میشویم    مفهوم حرکت نوسانی و حرکت هماهنگ ساده و معرفی کمیت های نوسان شامل دوره حرکت (T) ، دامنه حرکت ( A…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه دهم

آخرین بخش از فصل دوم کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی مبحث نیروی گرانشی است که در آن محاسبه ی نیروی گرانشی و سپس محاسبه و مقایسه شتاب گرانشی در…