شروع کنید

آموزش رایگان

فیزیک دوازدهم فصل چهارم تداخل امواج

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و یکم

در این جلسه آخرین بخش از موضوع موج در کتاب رشته ریاضی تدریس شده است  تداخل امواج که همیشه سوژه طراحان کنکور و نهایی مییاشد  در ابتدا مفهوم تداخل امواج…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیستم

در این جلسه که ویژه دانش آموزان رشته ریاضی است ، به برهمکنش دیگری از امواج میپردازیم که در آن موج با عبور از مانعی که شکافی از مرتبه طول…

فصل سوم فیزیک یازدهم ( نیروی مغناطیسی )

در این ویدیو به آموزش محاسبه نیروی مغناطیسی وارد بر ذره متحرک باردار و همچنین تعیین جهت این نیرو به کمک قاعده ی دست راست میپردازیم و در ادامه به…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه نوزدهم

در این ویدئو به آموزش مبحث شکست موج میرسیم ، در ابتدا قانون شکست عمومی بیان میشود و در ادامه قانون شکست اسنل را میخوانیم . این مبحث آخرین بخش…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه هجدهم

در این جلسه مبحث بازتاب موج که در فصل چهارم فیزیک دوازدهم ریاضی و فصل سوم رشته تجربی هست را تدریس کرده ام . همچنین در ادامه به حل چند…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه هفدهم

در این ویدیو فصل سوم کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی و مبحث صوت ، شدت صوت و تراز شدت صوت تدریس میشود ، و در ادامه تعدادی سوال از…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه شانزدهم

در این جلسه آموزش محاسبه تندی امواج مکانیکی را داریم و نکاتی درباره محسابه و تعیین تندی امواج الکترومغناطیسی را میخوانیم . همچنین عوامل موثر بر تندی موج مکانیکی گفته…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه پانزدهم

در این جلسه وارد بخش موج از فصل سوم فیزیک دوازدهم میشویم که در آن مفهوم موج ، انواع موج از نظر محیط انتشار و انواع موج از نظر راستای…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه چهاردهم

جلسه ۱۴ از جمع بندی فیزیک دوازدهم
مبحث انرژی نوسانگر
ویژه دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی.

در این ویدیو به بررسی انرژی مکانیکی و انرژی های جنبشی و پتانسیل نوسانگر میپردازیم

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه سیزدهم

فیزیک دوازدهم ، فصل سوم ؛ نوسانگر های خاص در جلسه ی سیزدهم جمع بندی فیزیک دوازدهم در فصل سوم به معرفی دو نوسانگر میپرذازیم که عبارت اند از سامانه…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه دوازدهم

در این جلسه به آموزش معادله ی مکان – زمان نوسانگر میرسیم و همچنین نحوه رسم و تشخیص کمیت ها در نمودار مکان – زمان . در انتها نیز تعدادی…