شروع کنید

آموزش رایگان

تعادل گرمایی

انرژی جنبشی فیزیک دهم فصل سوم

در این ویدیو به حل تعدادی سوال از فصل سوم فیزیک دهم و مبحث انرژی جنبشی میپردازیم. هر جسمی که سرعت داشته باشد انرژی جنبشی دارد. انرژی جنبشی را با…

تعادل گرمایی

تبدیل یکا فیزیک دهم فصل اول

به حل یک تست از مبحث تبدیل یکا فیزیک دهم میپردازیم که در آن میخواهیم عدد یک کمیت را که بر حسب واحدی داده شده ، در واحد دیگری بیان کنیم

تعادل گرمایی

کار نیروی وزن فیزیک دهم فصل سوم

از نظر فیزیک هرگاه نیرویی در جابجا شدن یک جسم موثر باشد ، روی آن کار انجام میدهد کار را بصورت کلی با نماد w نشان میدهیم. واحد اندازه گیری…

تعادل گرمایی

قضیه کار و انرژی فصل سوم فیزیک دهم

در این ویدیو به حل یک تست از قضیه کار و انرژي میپردازیم. هنگامی که یک نیرو ، در جابجایی یک جسم موثر باشد ، روی آن کار انجام داده…

قاعده دست راست

شار مغناطیسی فیزیک یازدهم فصل چهارم مبحث

شار مغناطیسی از مهم ترین مباحث فیزیک یازدهم است که در فصل چهارم رشته ریاضی و فصل سوم رشته تجربی است
شار مغناطسیی به مفهوم میزان خطوط مغناطیسی گذرنده از یک مقطع است
عوامل موثر بر شار مغناطیسی عبارت اند از ؛
۱- میدان مغناطیسی
۲- مساحت پیچه گذرنده میدان
۳- زاویه بین خطوط میدان و خط عمود بر پیچه

القای الکترو مغناطیسی زمانی رخ میدهد که هر یک از این عوامل موثر بر شار تغییر کنند و منجر به تغییر شار مغناطیسی شوند

که در آن صورت نیروی محرکه القایی متوسط در پیچه برابر است با قرینه ی حاصلضرب تعداد دور های پیچه در آهنگ تغییرات شار مغناطیسی

این قرینه بودن باعث میشود که هرگاه تغییرات شار از نوع افزایش باشد ، علامت نیروی محرکه منفی شود و هرگاه تغییرات شار از نوع کاهش باشد علامت نیروی محرکه مثبت شود

در این ویدیو به حل یک تست از نمودار های شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی میپردازیم

قاعده دست راست

مدار های الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

در این ویدیو به یکی از پرچالش ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم

حل مدار چند حلقه ؛
مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که نوع به هم بسته شدن مقاومت ها را تشخصی دهیم

سپس آنها را معادل بگیریم
در مرحله بعد به کمک مقاوت معادل و مدار تک حلقه ی ایجاد شده شدت جریان گذرنده از مدار و آن مقاومت معادل را محاسبه کنیم

سپس با استفاده از روابط محاسبه کنیم هر شاخه گذرنده چه شدت جریانی است

کلید : باز و بسته شدن کلید از نکات پرتکرار تست های کنکور سراسری است

کلید بسته : حالت عادی
کلید باز : حذف آن شاخه

لطفا با دقت ویدیو را ببینید