شروع کنید

آموزش رایگان

برآیند میدان الکتریکی

برآیند میدان الکتریکی فیزیک یازدهم

در این ویدیو به حل یک تست از برآیند میدان الکتریکی حل میکنیم .  در فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی بعد از آشنایی با بار الکتریکی  سراغ محاسبه…

معادله مستقل از زمان

همرسی دو متحرک فیزیک دوازدهم فصل اول

در این ویدیو به حل یک سوال از مبحث همرسی دو متحرک از فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی میپردازیم در فصل اول بعد از معرفی مفاهیم حرکت شناسی به انواع…

چگالی فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول

یکی از بخش های مهم در کنکور مبحث چگالی فیزیک دهم است  چگالی یعنی نسبت جرم یک جسم به حجم آن چگالی را با نماد (رو) نشان میدهیم و واحد…

برآیند میدان الکتریکی

آموزش قانون کولن فیزیک یازدهم

در این ویدیو به آموزش قانون کولن از فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی می پردازیم . در فصل اول فیزیک یازدهم در ابتدا نکاتی از بارهای الکتریکی می…

برآیند میدان الکتریکی

خازن فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به حل تست از مبحث خازن فیزیک یازدهم فصل اول می پردازیم.  خازن وسیله ای است که می تواند بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره…

چگالی فیزیک دهم

تبدیل واحد فیزیک دهم

در این جلسه به مبحث مهم تبدیل واحد فیزیک میپردازیم. تبدیل واحد بعد از درک مفهوم کمیت ها در فیزیک ، به مبحث یکا یا واحد میرسیم. مثلا برای کمیت…

چگالی فیزیک دهم

ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی فصل پنجم

در این ویدیو یک تست از ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی میکنیم ترمودینامیک فصل پنجم کتاب فیزیک دهم و ویژه رشته ریاضی است . در این فصل به بررسی رفتار گازها…

برآیند میدان الکتریکی

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

 مدار الکتریکی فیزیک یازدهم همه ساله از این مبحث در کنکور سوال مطرح میشود مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که در ابتدا نوع به هم بسته…

برآیند میدان الکتریکی

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

حل مدار الکتریکی فیزیک یازدهم همه ساله از این مبحث در کنکور سوال مطرح میشود مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که ابتدا نوع به هم بسته…

چگالی فیزیک دهم

انبساط حجمی فیزیک دهم فصل چهارم

در این ویدیو به مبحث انبساط حجمی فیزیک دهم میپردازیم در فصل چهارم فیزیک دهم ، بعد از یادگیری مفهوم دما به مقیاس های اندازه گیری دما میپردازیم . سپس…