شروع کنید

آموزش رایگان

ترمودینامیک فیزیک دهم

ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی فصل پنجم

در این ویدیو یک تست از ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی میکنیم ترمودینامیک فصل پنجم کتاب فیزیک دهم و ویژه رشته ریاضی است . در این فصل به بررسی رفتار گازها…

مدار الکتریکی

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

 مدار الکتریکی فیزیک یازدهم همه ساله از این مبحث در کنکور سوال مطرح میشود مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که در ابتدا نوع به هم بسته…

مدار الکتریکی

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

حل مدار الکتریکی فیزیک یازدهم همه ساله از این مبحث در کنکور سوال مطرح میشود مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که ابتدا نوع به هم بسته…

ترمودینامیک فیزیک دهم

انبساط حجمی فیزیک دهم فصل چهارم

در این ویدیو به مبحث انبساط حجمی فیزیک دهم میپردازیم در فصل چهارم فیزیک دهم ، بعد از یادگیری مفهوم دما به مقیاس های اندازه گیری دما میپردازیم . سپس…

مدار الکتریکی

میدان الکتریکی فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به یک نکته مهم از میدان الکتریکی فیزیک یازدهم می پردازیم  در فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی ابتدا با مفهوم بار الکتریکی آشنا می شویم…

ترمودینامیک فیزیک دهم

فیزیک دهم تغییر حالت فصل چهارم

در فصل چهارم فیزیک دهم تغییر حالت را می آموزیم هنگامی که به جسمی گرما بدهیم و یا از آن گرما بگیریم ؛ دمای جسم تغییر میکند . اما تا…

مدار الکتریکی

قانون کولن فیزیک یازدهم فصل اول

یکی از مهم ترین مباحث فصل اول و کل کتاب در فیزیک یازدهم قانون کولن است. که در آن می آموزیم نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه ای ساکن (بر…

مدار الکتریکی

فیزیک یازدهم قانون کولن فصل اول

یکی از مهم ترین مباحث فصل اول و کل کتاب در فیزیک یازدهم قانون کولن است. که در آن می آموزیم نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه ای ساکن (بر…

ترمودینامیک فیزیک دهم

گرما فیزیک دهم فصل چهارم

در این جلسه به حل یک تست از مبحث گرما فیزیک دهم می پردازیم  از مباحث مهم فصل چهار فیزیک دهم ریاضی و تجربی مبحث تغییر حالت فیزیکی مواد است…

تعادل گرمایی

تعادل گرمایی فیزیک دهم فصل چهارم

تعادل گرمایی فیزیک دهم یکی از مهم ترین و شاید سخت ترین مباحث فیزیک کنکور است . در فصل چهارم فیزیک دهم بعد از یادگیری مفاهیم دما ، انبساط گرمایی…

ترمودینامیک فیزیک دهم

انبساط گرمایی فیزیک دهم

در این ویدیو به مبحث انبساط گرمایی از فصل چهارم فیزیک دهم میپردازیم در فصل چهارم فیزیک دهم ، بعد از یادگیری مفهوم دما به مقیاس های اندازه گیری دما…

تعادل گرمایی

تعادل گرمایی آب و یخ فیزیک دهم

تعادل گرمایی آب و یخ در فیزیک دهم یکی از مهم ترین و شاید سخت ترین مباحث فیزیک کنکور است . در فصل چهارم فیزیک دهم بعد از یادگیری مفاهیم…