شروع کنید

مشاوره فیزیک

نمایش همه

📚جایگاه کتاب درسی📚

فکر کنم همه هم نظر هستیم که کتاب درسی منبع کامل و کافی برای تسلط به فیزیک نیست و مارو مجبور میکنه که سراغ جزوه و کتاب کمک درسی بریم…

آموزش فیزیک

نمایش همه